KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Alumsan Alüminyum San. Tic. A.Ş. (“Veri sorumlusu”, “Şirket”) olarak;

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından, Kanun’un 10’uncu maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat gereğince hazırlanmıştır. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

Bu kapsamda, Şirket, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?

Şirket kullanıcıların/ ziyaretçilerin/ üyelerin izniyle Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır.

• Taleplerinizi almak,
• Ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
• Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek
• Bilgilerinizi güncellemek
• Bilgilerinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek
• 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak,
• Yayınlar göndermek,
• Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak
• Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak
• Yeni içerikler hakkında bilgi vermek.

Şirket, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgileri kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, 3’üncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
Şirket, tarafından müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları, Web Sitesi ziyaretçileri, tedarikçileri servis sağlayıcıları gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.
Bu kişisel veriler; Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK Md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Rızanızı kaldırmanız durumunda ise kullanılmayacaktır.
Kişisel veriler, şu amaçlarla kullanılmaktadır;
I–Web Sitesi üzerinden kullanıcın kimlik bilgilerini teyit etmek,
II- İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
III-Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemelerle ilgili iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
IV-Elektronik (İnternet/Mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
V- Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca bilgi suiistimali veya piyasa dolandırıcılığına ilişkin şüpheli işlemlerin bildirilmesi,
VI- İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
VII-Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, ürün ve hizmetleri sizlere sunabilmek, hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
VIII-Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
IX- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,
X- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
XI- Kullanıcılara daha iyi alışveriş deneyimi sağlamak, “Kullanıcıların ilgi alanlarını dikkate alarak.” ilgilenebileceği ürünler hakkında bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
XII- Kullanıcı memnuniyetini artırmak, kullanıcıları tanıyabilmek, müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
XIII- Şirket, anlaşmalı kurumları ve çözüm ortakları tarafından müşterilere/kullanıcılara öneri sunabilmek, hizmetlerle ilgili bilgilendirebilmek,
XIV- Şirket hizmetleri ile ilgili şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
XV- Şirket yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek,
XVI- 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim
XVII- Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi Şirket’e açıklamanıza konu olan site sahibi şirketin ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,
XVIII- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Şirket’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
XIX- Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda Şirket tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları yönetmek,
XX- Şirketin yurtiçi, yurtdışı muhabir banka ve hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalarla yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,
XXI- Şirketin taraf olduğu dava ve icra takipleri ve vb. hukuki operasyonların yürütülmesi,
XXII- Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
XXIII- Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Şirkete ait lokasyonda kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
XXIV- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,
amaçlarıyla 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Şirket web sitesini ziyaret eden kullanıcıların verileri, rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca şirket tarafından işlenmektedir.
Şirket’e ait olan Web Sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez, kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak, söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan ve çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.
Şirket, ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde; işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerini toplayacak, işleyecek, 3’üncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.
Şirket, çerezleri, günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya 3’üncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri, tercihlerle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. Şirket, ziyaretçilere özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesi veya mobil uygulamanın içeriğini ziyaretçilere göre iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla site üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişlerini izleyebilmektedir.
Şirket, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde ziyaretçilerden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri 3’üncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.
Şirket mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, ziyaretçi tarayıcısını kapattığında sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskte uzun süre kalır. Kullanıcı internet tarayıcısı “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek, kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kalıcı çerez veya oturum çerezleri reddedildiğinde Web Sites kullanılmaya devam edilebilir, fakat Web Sitesinin tüm işlevlerine erişilemeyebilinir veya erişim sınırlı olabilir.
Kişisel verileriniz, internet sitemi, çağrı merkezlerimiz sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;
Şirket tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, Şirket’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır.

İNTERNET SİTESİ ÇEREZLERİ NASIL KULLANILMAKTADIR?

Şirket’e ait olan Web Sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez, kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak, söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.
Şirket çerezleri, günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya 3’üncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar.
Oturum çerezleri, geçici çerezler olup, sadece kullanıcı tarayıcısını kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler, kullanıcı silinerek veya süreleri doluncaya (Bu şekilde çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin “kullanım ömürlerine” bağlı olacaktır.) kadar kullanıcı sabit diskinde kalır.
Şirket çerezleri, ziyaretçinin yaptığı tercihleri hatırlaması ve Web Sitesi kullanımının kişiselleştirmesi için kullanır. Bu kullanım, kullanıcı parolasını kaydeden ve Web Sitesinin sürekli açık kalmasını sağlayan ve Web Sitesi daha sonraki ziyaretlerinde Ziyaretçi’yi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
Şirket Web Sitesine kullanıcının nereden bağlandığını, Web Sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğini ve ziyaretinin süresi gibi Web Sitesini, Ziyaretçi’nin nasıl kullandığının ölçümlenmesi dahil olmak üzere Ziyaretçi’nin Web Sitesini nasıl kullandığını tespit etmek için kullanır.
Şirket Web Sitesi çerezleri, ayrıca arama motorlarını, Web Sitesi ve/veya Web Sitesinin reklam verdiği internet siteleri ziyaret edildiğinde ilgi çekecek reklamları kullanıcılara sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, kullanıcılara özel reklamlar sunabilmek için Web Sitesine ve Web Sitesinin reklam verdiği Web Sitelerine yapılan önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken Web Sitesinin Ziyaretçi’nin tanıyabilmesi amacıyla kullanıcı tarayıcısına benzersiz bir 3’üncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Şirket ayrıca Google, Inc. tarafından sağlanan Web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların Web Sitesini, kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır.
Aşağıdaki yöntemler kullanılarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanı kullanılabilir;

Google Chrome Kullanıcı, tarayıcısının adres bölümünde yer alan “Kilit İşareti”ni tıklayarak, “Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilir.
Internet Explorer Kullanıcı, tarayıcısının sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak, “İzin Ver” veya “İzin Verme” şeklinde çerezleri yönetebilir.
MozillaFirefox Kullanıcı, tarayıcısının sağ üst köşesinde yer alan “Menüyü Aç” sekmesini tıklayarak, ardından “Seçenekler” görselini tıklayarak, “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanıp, çerezleri yönetebilir.
Opera Kullanıcı, tarayıcısının “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek, “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilir.
Safari Kullanıcı, telefonunun “Ayarlar” bölümünden “Safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetimini yapabilir.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresi ziyaret edilebilir veya “Privacy Badger” uygulaması kullanılabilir (https://www.eff.org/tr/privacybadger). Kalıcı çerezler veya oturum çerezleri reddedilirse; Web Sitesi kullanıma devam edilebilir, fakat Web Sitesinin tüm işlevlerine erişilemeyebilinir veya erişim sınırlı olabilir.

KVKK UYARINCA ŞİRKET’İN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ AÇIK RIZANIZ OLMADAN İŞLEYEBİLECEĞİ HALLER

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirket açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
I- Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
II-Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızaya hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
III- Şirket’in belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile tarafınızın bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin veya yurt dışına çıkarılmasının gerekli olması,
IV- Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
V- Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması,
VI-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
VII-Veri sahibinin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz;
• Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
• Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.
• Yine, kişisel verileriniz, Şirket’in program ortakları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ile şirket ve iştirakleri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir. Toplanan kişisel veriler ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Ziyaretçi’nin talebi veya Şirket tarafından re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Toplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;
I- Şirket iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,
II- Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
III- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
IV- Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online mağazamızdan verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
V- Bununla birlikte bülten, kampanya bilgilendirmesi ve çevre haberleri gibi söz verilen içerikleri ve materyalleri gönderebilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere ve Şirket yurtiçi veya yurtdışında yalnızca Şirket’in uluslararası ilkeleri kapsamında ilişkide kuruluşlara olduğu mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Daha iyi reklam ve tanıtım deneyimi için hedefleme yapılabilmesi amacıyla, iletişim bilgileri; sınırlı, güvenli ve yasal düzenlemelerin elverdiği şekil ve ölçüde reklam mecraları ile paylaşılmaktadır.
VI- Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Şirket’in sorumlu olmadığını beyan ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g.(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Bize kişisel verilerinizin korunmasına dair talep ve şikayetlerinizi iletebilmek için web sitemizde bulunan ‘Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu‘nu kullanabilirsiniz.

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Şirket sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

İletişim bilgileri
Şirket Unvanı : Alumsan Alüminyum San. Tic. A.Ş.
Adres : ÖMERLİ MAH. ADNAN KAHVECİ CAD. NO:50 ARNAVUTKÖY İSTANBUL
Telefon No : 0212 798 34 00